ارسال تیکت پشتیبانی


اگر شما در بانک اطلاعاتی ما راه حلی برای مشکلتان نمیابید میتوانید با انتخاب بخش مناسب درخواست خود را ارسال کنید..


 General Enquiries

All Enquiries

 Account Suspended or Account Expired

If you facing message of Account Suspended or Account Expired. You must renew your plan with in 7 days. If you facing any error while payment transaction or facing any other issue, please create ticket and one of our technician will guide you.